POLITYKA PRYWATNOŚCI

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług przyjmujemy Politykę Prywatności. Powstała ona zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem danych osobowych jest POMARAŃCZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Przelot 17, 60-408 Poznań, KRS 0000766064, NIP 7811987297, REGON 382310629, kapitał zakładowy 5.000 zł.
Dane kontaktowe Administratora: e-mail: ADO@pomarancza.pl
adres fizyczny: ul. Przelot 17, 60-408 Poznań

Podstawa prawna oraz cele przetwarzania danych osobowych
1. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą;
2. Art. 6 ust. 1 lit. a w zakresie przetwarzania danych osobowych objętych zgodą.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO osoba, która wyraziła zgodę, ma prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie zgody jest w każdym przypadku dobrowolne, natomiast cel przetwarzania danych osobowych jest zawsze określony w treści zgody.
3. Art. 6 ust. 1 lit. c w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4. Art. 6 ust. 1 lit. f w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a polegającym na:
– przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych ze świadczonymi usługami;
– zbieraniu danych w celach statystycznych i analitycznych, co pozwala na poprawę jakości naszych usług;
– zbieraniu danych w zakresie podanym w formularzu kontaktowym;
– zbieranie danych w zakresie podanym w zakładce „kariera”.

Odbiorcy danych osobowych
Administrator będzie udostępniał dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań określonych w umowie lub na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Odbiorcami będą pracownicy i współpracownicy Administratora, którym udzielił upoważnienia lub z którymi zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, wybrani z należytą starannością pod kątem posiadanego zaufania na rynku i posługiwania się środkami technicznymi i organizacyjnymi, które dają gwarancję należytej ochrony danych osobowych.
Dodatkowo profilowanie odbywa się poprzez usługi Google Analytics, których dane są przechowywane na amerykańskich serwerach (Polityka Prywatności Google).

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres konieczny do zrealizowania celu, w związku z którym zostały pozyskane. Zatem zaprzestaniemy przetwarzania w momencie, w którym przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania, ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z naszą współpracą, upłynie termin ważności zgody lub zgoda zostanie cofnięta.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma zgodnie z RODO następujące prawa:
1. prawo dostępu do własnych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
2. prawo do żądania ich sprostowania;
3. prawo do żądania ich usunięcia
4. prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
Ponadto, jeżeli przetwarzania dokonuje się w sposób zautomatyzowany, można żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora.
Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak często konieczne w przypadku chęci skorzystania z naszych usług.

Profilowanie
Profilowanie odbywa się poprzez usługi Google Analytics (Polityka Prywatności Google).

Pliki Cookies
Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Wykorzystywane są pliki cookies: sesyjne, Google Analytics oraz funkcjonalne. Cookies to niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, które mogą być odczytywane przez systemy teleinformatyczne.
Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, można ograniczyć korzystanie z cookies albo całkowicie z niego zrezygnować.

Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują między innymi adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i wykorzystywanym systemie operacyjnym.
Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze, a dane w nich zapisane nie są kojarzone z konkretnymi osobami i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji.
Logi serwera ujawniane są tylko osobom upoważnionym do administrowania serwerem